Bestyrelse 2019

 

Formand
Peter Jessen
Tlf.: 41 28 05 90
E-mail: peterjessensmed@gmail.com

Næstformand
Lars Vissing
Tlf.: 20 81 01 72

Udlejer
Maja Dam Klokmose
Tlf.: 20 97 90 49
E-mail: maja_dam@hotmail.com

Kasserer
Lone Vissing
Tlf.: 20 81 01 32
E-mail: lvissing@fibermail.dk

Web & Advertisement
Sierra Hylander
Tlf.: 60 66 14 75
E-mail.: sierrahylander@icloud.com

Bygninger & Vedligehold
Per Madsen
Tlf.: 40 52 60 20
E-mail: per-madsen@hotmail.com

Øvrige medlemmer
Thomas Lenke
Tlf.: 53 86 11 91
E-mail: t.lenke@icloud.com

Suppleanter
Marianne Gundersen (Udlejer suppleant)
Tlf.: 61 67 44 08
E-mail: mgundersen@yahoo.com

Bianca Lenke
Tlf.: 25 71 58 80
E-mail: famlenke@icloud.com

Vedtægter for den selvejende institution Hornborg forsamlingshus

 

Navn og hjemsted Pgf 1
Institutionens navn er HORNBORG FORSAMLINGSHUS.Dets hjemsted er Hornborg, 8762 Flemming. Institutionen Hornborg forsamlingshus med tilhørende grund matr. 22K Hornborg by og sogn, samt øvrige aktiviteter og passiver, overtaget fra andelsselskabet Hornborg forsamlingshus, er selvejende.

Institutionens formål Pgf 2
Forsamlingshusets formål er at virke for lokalsamfundet, herunder at drive forsamlingshuset, dels som sociale og kulturelle aktiviteter i lokalsamfundet generelt, dels med udlejning til private fester, sam arrangerer forsamlingshusets egne arrangementer. Overskuddet tilfalder udelukkende forsamlingshuset.

Kapitalforhold Pgf 3
Institutionen overtog samtlige aktiver og passiver fra andelsselskabet Hornborg forsamlingshus.
Medlemmerne har ingen andel i institutionens formue eller eventuelle driftsoverskud, ligesom de heller ikke hæfter for institutionens gæld eller driftsunderskud.

Medlemmer Pgf 4
Medlemmer som kan optages, er alle myndige personer i Hornborg og omegn, samt personer der efter generalforsamlingens opfattelse, kan antages at have tilknytning til lokalsamfundet. Medlemsskabet er personlig og kan ikke overdrages. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Foreningens bestyrelse skal føre protokol over foreningens medlemmer.

Generalforsamlingen Pgf 5
Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i forsamlingshuset en gang årligt, inden udgangen af februar. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved annoncering i den lokale presse, med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden, såfremt den afviger fra det nedenfor angivne.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og godkendelse heraf
3. Aflæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Pgf 5A.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge forud for generalforsamlingen. Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Såfremt dirigenten eller en blandt forsamlingen kræver det, skal afstemningen ske skriftlig

Pgf 5B.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 20 medlemmer skriftlig overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom. Og den kan afholdes i forbindelse med den ordinære generalforsamling samme dag. Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes ved bekendtgørelse i den lokale presse med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til det mødende antal. Beslutning træffes ved simpel stemmeflertal jfr. dog nedenfor pgf. 8.

Bestyrelsen Pgf 6.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 3 suppleanter. Derudover vælges 2 revisorer. Bestyrelsens medlemmer og revisorere vælges for 2 år ad gangen, idet den største eller mindre del afgår skiftevis. Et lige antal i de lige årtal og et ulige antal i de ulige årtal. Suppleanter vælges ligeledes for 2 år ad gangen.Den første gang trækkes der lod om, hvem der træder ud og dette skrives i protokollen. bestyrelsen konstituerer sig selv med formand. næstformand, sekretær samt medlem til underudvalg.
Bestyrelsen afholder møde så ofte, formanden eller mindst 3 medlemmer ønsker det. Dens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres til protokol, der underskrives af de deltagende medlemmer.
Bestyrelsen er ansvarlig for Forsamlingshusets drift og vedligeholdelse, samt for at der er tegnet forsvarlige forsikringer for bygninger og indventr, samt ansvarsforsikring.

Tegningsregel Pgf 7.
Der føres referat fra bestyrelsesmøderne – disse godkendes og underskrives af bestyrelsen på det kommende bestyrelsesmøde. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ved nye låneoptagelser tegnes institutionen dog den samlede bestyrelse.

Vedtægtændringer – opløsning Pgf 8.
Ændringer i vedtægterne kan foretages på generalforsamlingen, med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Dette skal dog varsles i dagspressen 14 dage før. Efter samme regel kan institutionen opløses, dog således at den selvejende institutions midler ved opløsning anvedndes til kulturelle formål i Hornborg sogn efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Regnskabsåret Pgf 9.
Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Dvs 0101xx – 3112xx.

Således vedtaget på generalforsamling den 21.02.2011